Documenten

Kom je langs bij ons voor een simulatie, breng dan volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van jezelf en eventuele andere mede-ontleners
 • het laatste beschikbare aanslagbiljet van jou en van alle personen die samen met jou in de woning zullen wonen. Opgelet: een aangifte van de belastingen of een berekening van tax-on-web gelden niet.
 • fiches van jouw inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, uitkeringen, kindergeld, …)
 • als je geen inkomen hebt: het bewijs van geen inkomen of van een niet-belastbaar inkomen zoals je leefloon.
 • als je in een situatie van co-ouderschap zit: het vonnis, de notariële akte of de overeenkomst tussen beide ouders.
 • als jij of een gezinslid officieel mindervalide bent: een attest of bewijs van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de Kas die je invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Op het attest moet de invaliditeitsgraad staan.
 • als je meerderjarige kinderen hebt voor wie je nog kinderbijslag of wezentoelage ontvangt: breng de verklaring mee van de Kas voor Gezinsvergoedingen

Voor een effectieve aanvraag breng je ook nog deze documenten mee:

 • gegevens over de woning zoals het verkoopcompromis
 • een uittreksel uit de kadastrale legger
 • een foto van de gevel
 • een schets van de woning of plannen met de indeling
 • 100 euro voor de dossierkost

 

Dossierkost

Je betaalt een dossierkost van 100 euro als voorschot bij de leningsaanvraag. 

Op de dag dat je die kost betaalt, leggen we alle voorwaarden vast: je gezinstoestand van die dag, de marktrentevoet van die dag en het recentste belastbaar inkomen zoals dat gekend is bij de belastingdienst die dag. Deze dag wordt de referentiedatum.

Je krijgt de 100 euro terugbetaald als je het kredietaanbod weigert of als de VMSW je leningsaanvraag afkeurt.

 

Schatting

Een schatter van de VMSW komt de woning bekijken om de waarde vast te stellen. Dat is de schatting.

Als je renovatiewerken uitvoert, komt de schatter tijdens de werken op een plaatsbezoek. 

De schattingen en plaatsbezoeken zijn altijd gratis. De bezoeken zijn kort en dus geen grondige technische expertise van de woning.

Na de schatting ontvang je van de VMSW een brief waarin staat of de woning voldoet aan de maximale verkoopvoorwaarden. In die brief staan ook de bedragen die je maximaal kan lenen en of je verplicht bent tot noodzakelijke verbouwingswerken.

 

Schriftelijk aanbod

De VMSW keurt jouw aanvraag goed, als je aan de voorwaarden voldoet en jouw woning is goedgekeurd.

Je ontvangt dan een brief met het schriftelijk aanbod en een Europees standaard informatieblad (ESIS). Dit ontvang je binnen de maand nadat jouw leningsdossier volledig is.

Je ondertekent dit schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar de VMSW, niet naar onze maatschappij. Als de VMSW dit ontvangt, dan bezorgen zij alle documenten aan de notaris om de akte voor te bereiden. 

 

Akte bij de notaris

Nadat de notaris de documenten van de VMSW ontvangt, begint hij met de akte voor te bereiden. Hij contacteert je voor een concrete datum voor de ondertekening van de akte. 

 

Algemene voorwaarden  |   Kleine landeigendom zuiderkempen
Privacybeleid  |  Cookiebeleid  |  Toegankelijkheidsverklaring